Програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 12.04.2021 г.  „Частен Транспортен Колеж“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 – 3701 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Обща стойност: 19640.22 лв.
 
Начало:12.04.2021 г.
Край: 12.07.2021 г.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, вследствие на наложените временни противоепидемични мерки.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.