Колежът предлага професионално образование по професията 525090 "Авиационен техник" за нуждите на гражданската и държавната авиация. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на образованието учебни планове и програми.(Сертификат РД14-108/05.07.2004)

Частен транспортен колеж провежда и квалификационни курсове за авиотехници в съответствие с правата, определени в придобитите лицензи като:

  1. Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване (Сертификат BG.147.0001/23.07.2018) по Reg.2042 Part 147 на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването (EASA);
  2. Авиационен учебен център по Наредба №27 към Закона за гражданското въздухоплаване (Сертификат ТС 014) от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения;
  3. Организация за професионално образование и обучение - колеж (Сертификат  РД14-108/05.07.2004по Закона за професионалното образование и обучение  за провеждане на квалификационни курсове в областта, обхваната от сертификата и не попадащи към сертификатите в т.1 и т.2;

Авиационен техник

Редовно обучение

Авиационен техник

Дистанционно обучение

Типово обучение

A320 family, Boeing 737 и др.