Професията „ФИРМЕН МЕНИДЖЪР“ е в СПИСЪКА на ПРОФЕСИИТЕ на Министерство на образованието, младежта и науката, включена в професионално направление № 345.

От професията 345020 „Фирмен мениджър“ колежът предлага обучение по специалност 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“ (Авиационен мениджмънт) за нуждите на гражданската и държавната авиация. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на образованието учебен план и учебни програми (Сертификат РД14-108/05.07.2004). 

Обучението по специалността обхваща дисциплини от:

1. Обща професионална подготовка  – Макроикономика, Микроикономика, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Счетоводство, Информатика, Английски език;

2. Отраслова професионална подготовка – Публични финанси, Маркетинг, Бизнеспланиране и прогнозиране, Статистика, Логистика, Спедиция, Складово стопанство, Екология и устойчиво развитие;

3. Специфична професионална подготовка – Икономика на фирмата, Корпоративни финанси, Мениджмънт на авиационната фирма, Въздушно законодателство, Предприемачество;

4. Избираема професионална подготовка – Теория на полета, Въздухоплавателни средства, Силови установки на транспортните самолети, Оборудване на въздухоплавателните средства, Летища и аерогари, Транспортни технологии- превоз на пътници, Транспортни технологии- каргопревози, Търговска експлоатация на въздушния транспорт;

Преподаването е насочено основно върху технологиите в авиационните фирми, агенциите и спедиторските фирми, различните служби на международните летища.

Обучението по специалността се предлага в две форми:

– редовно – със срок на обучение 2 години (4 семестъра) с производствени стажове след втория и четвъртия семестър, и

– дистанционно – което обхваща кратки теоретични подготвителни курсове и изпити по дисциплините, а практическият стаж се натрупва в авиационни организации.

Обучението по специалността завършва с полагането на държавни изпити или дипломна работа по теория и изпит по практика.

Дистанционното обучение е предимно за работещи в авиационните фирми, в които може да се придобива производствен стаж по специалността.

Учебният план на специалността, утвърден от Министерство на образованието, младежта и науката може да се изтегли тук.

Разпределението на учебните дисциплини и логическата им последователност може да се изтеглят тук

Специалността обхваща основните направления от търговската експлоатация на летищата и осигуряването на летателната дейност, установени с квалификационни курсове по изискванията на IATA (Международна асоциацията на транспортната авиация).