Професията „ФИРМЕН МЕНИДЖЪР“ е в СПИСЪКА на ПРОФЕСИИТЕ на Министерство на образованието и науката, включена в професионално направление № 345.

От професията 345020 „Фирмен мениджър“ колежът предлага обучение по специалност 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“ (Авиационен мениджмънт) за нуждите на гражданската и държавната авиация. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на образованието учебен план и учебни програми (Заповед РД14-108/05.07.2004 и Заповед РД14-343 / 09.08.2017). 

Обучението по специалността е две години, разделено е на 4 семестъра и обхваща дисциплини от:

1. Обща професионална подготовка  – Макроикономика, Микроикономика, Управление на човешките ресурси, Основи на правото, Счетоводство, Чужд език по професията;

2. Отраслова професионална подготовка – Публични финанси, Маркетинг на въздушния транспорт, Бизнеспланиране и прогнозиране, Логистика, Спедиция, Складово стопанство, Екология и устойчиво развитие;

3. Специфична професионална подготовка – Икономика на фирмата,  Мениджмънт на  фирма, Въздушно законодателство, Предприемачество;

4. Избираема професионална подготовка – Теория на полета, Конструкция на въздухоплавателните средства, Авиационни двигатели, Авиационно оборудване, Летища-Наземно обслужване,  Транспортни технологии- превоз на пътници и товари, Системи за управление на безопасността на полетите и Превоз на опасни товари по въздуха;

Преподаването е насочено основно върху технологиите в авиационните фирми, агенциите и спедиторските фирми, различните служби на международните летища.

Обучението по специалността се предлага в две форми:

– редовно 

– дистанционно – което се провежда чрез онлайн система за обучение и изпитване. Организират се присъствени занятия  по дисциплините в края на всеки семестър.

Обучението по специалността завършва с полагането на изпити или дипломна работа по теория и изпит по практика.

Дистанционното обучение е предимно за работещи в авиационните фирми, в които може да се придобива производствен стаж по специалността.

Специалността обхваща основните направления от търговската експлоатация на летищата и осигуряването на летателната дейност, установени с квалификационни курсове по изискванията на IATA (Международна асоциацията на транспортната авиация).

В началото на октомври месец започва Новата учебна година.
Приемът е по документи с краен срок на записване – септември.

Таксата за дистанционна форма на обучение е 1300лв. на семестър.