Колежът предлага професионално образование по професията 525090 "Авиационен техник" за нуждите на гражданската и държавната авиация и в дистанционна форма на обучение. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на образованието учебни планове и програми.(Заповед РД14-108/05.07.2004, Заповед РД14-343 / 09.08.2017)

Съдържанието на програмите отговаря на Държавните образователни изисквания за професията "Авиационен техник", покрива изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO - Annex 1 към Чикагската конвенция) и изискванията на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването (EASA - Reg.1321/2014 Part 66 и Part 147).

Учебните планове са съгласувани с ГД Гражданска въздухоплавателна администрация при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Дисциплините в учебния план за специалността са изготвени в съответствие с изискванията на Reg.1321/2014 Part-147 и Part-66 cat В1 и B2 и осигуряват авиационно образователно ниво за получаване на правоспособност и лицензиране на авиационния персонал по техническо обслужване на въздухоплавателните средства, авиационните двигатели и електроприборното оборудване във въздухоплаването.

Учебните програми отговарят на Рамкова програма "Г" за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.

Специалности

Експлоатация и ремон на летателните апарати

Обучението изгражда необходимите теоретични знания и практически умения за получаване на правоспособност "категория B1" за техническо обслужване и ремонт на самолети/вертолети и авиационни двигатели в транспортната авиация, държавната авиация и авиацията с общо предназначение. Теоретичната подготовка протича в четири семестъра, материалите за обучение се предоставят чрез онлайн платформа за обучение и изпитване, в края на всеки семесър се провеждат присъствени занятия по отделните дисциплини. Обучението обхваща дисциплини по конструкцията и системите на въздухоплавателните средства, авиационните двигатели, тяхното оборудване и експлоатация, както и осигуряващите ги дисциплини, като математика, физика, хидроаеродинамика, материалознание, електротехника, електроника. Преподаването е насочено основно върху технологията на техническото обслужване и ремонта на самолетите/вертолетите и техните силови установки (двигатели), в съответствие с действащите в ICAO норми и изискванията на EASA.

Експлоатация и ремонт на електронно-приборната авиационна техника

Обучението осигурява необходимите знания за получаване на правоспособност по техническо обслужване и ремонт на пилотажно-навигационните системи и оборудване, радионавигационните и радиокомуникационните системи на въздухоплавателните средства от транспортната авиация, държавната авиация и авиацията с общо предназначение. Теоретичната подготовка протича в четири семестъра, материалите за обучение се предоставят чрез онлайн платформа за обучение и изпитване, в края на всеки семесър се провеждат присъствени занятия по отделните дисциплини. Преподаването е насочено основно върху технологията на обслужването и ремонта на авионикса и радиотехническите системи, в съответствие с действащите в ICAO норми и изискванията на EASA.

Теоретична подготовка

Теоретичната подготовка протича в четири семестъра, материалите за обучение се предоставят чрез онлайн платформа за обучение и изпитване, в края на всеки семесър се провеждат присъствени занятия по отделните дисциплини. Включените дисциплини са: Математика, Физика, Хидроаеродинамика, Електротехника, Електроника, Цифрова и микропроцесорна техника, Материалознание, Технология на техническото обслужване, Аеродинамика и динамика на полета, Управление на човешките ресурси, Въздушно законодателство, Авиационен английски език, Характеристики и системи на самолета (конструкция, системи, авиационно и радиотехническо оборудване),  Характеристики и системи на хеликоптера, Авиационни газотурбинни двигатели, Авиационни бутални двигатели, Въздушни витла.

Практическа подготовка

Практическият стаж следва да се натрупа в организации за техническо обслужване по Part 145.

Завършване на обучението

Обучението по специалностите завършва с полагането на изпити по теория и практика. Дистанционното обучение е предимно за работещи в авиационните фирми, които могат да придобиват производствен технически стаж.

В началото на октомври месец започва новата учебна година.
Приемът е по документи с краен срок на записване - септември.

Таксата за дистанционна форма на обучение е 1500лв. на семестър.

Ако се интересувате от редовна форма на обучение, повече информация може да намерите тук.