Колежът предлага професионално образование по професията 525090 "Авиационен техник" за нуждите на гражданската и държавната авиация и в дистанционна форма на обучение. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на образованието учебни планове и програми.(Сертификат РД14-108/05.07.2004)

Съдържанието на програмите отговаря на Държавните образователни изисквания за професията "Авиационен техник", покрива изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO - Annex 1 и Doc.7192 AN/857 Training Manual, Part D Aircraft Maintenance -Technician/ Engineer/ Mechanic) и изискванията на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването (EASA - Reg.1321/2014 Part 66 и Part 147).

Учебните планове са съгласувани с ГД Гражданска въздухоплавателна администрация при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Дисциплините в учебния план за специалността са изготвени в съответствие с изискванията на Reg.1321/2014 Part-147 и Part-66 cat В1 и B2 и осигуряват авиационно образователно ниво за получаване на правоспособност и лицензиране на авиационния персонал по техническо обслужване на въздухоплавателните средства, авиационните двигатели и електроприборното оборудване във въздухоплаването.

Учебните програми отговарят на Рамкова програма "Г" за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.

Специалности

Експлоатация и ремон на летателните апарати

Обучението изгражда необходимите теоретични знания и практически умения за получаване на правоспособност "категория А/B1" за техническо обслужване и ремонт на самолети/вертолети и авиационни двигатели в транспортната авиация, държавната авиация и авиацията с общо предназначение. Теоретичната подготовка включва 18 модула (26 дисциплини) и протича в четири семестъра, като в четвъртия се изучават конструкцията, системите и силовата установка на конкретен транспортен самолет/вертолет (внастоящия момент това са Boeing 737 или Airbus A320). Обучението обхваща дисциплини по конструкцията и системите на въздухоплавателните средства, авиационните двигатели, тяхното оборудване и експлоатация, както и осигуряващите ги дисциплини, като математика, физика, хидроаеродинамика, материалознание, електротехника, електроника. Преподаването е насочено основно върху технологията на техническото обслужване и ремонта на самолетите/вертолетите и техните силови установки (двигатели), в съответствие с действащите в ICAO норми и изискванията на EASA.

Експлоатация и ремонт на електронно-приборната авиационна техника

Обучението осигурява необходимите знания за получаване на правоспособност по техническо обслужване и ремонт на пилотажно-навигационните системи и оборудване, радионавигационните и радиокомуникационните системи на въздухоплавателните средства от транспортната авиация, държавната авиация и авиацията с общо предназначение. Теоретичната подготовка включва 18 модула (26 дисциплини) и протича в четири семестъра, като в четвъртия се изучават системите на авионикса и радиотехническото оборудване на конкретен самолет/вертолет. Преподаването е насочено основно върху технологията на обслужването и ремонта на авионикса и радиотехническите системи, в съответствие с действащите в ICAO норми и изискванията на EASA.

Теоретична подготовка

Теоретичната подготовка за всяка от специалностите е съставена от 26 дисциплини в 18 модула покрити в кратки теоретични подготвителни курсове и изпити по модулите от програмите в Part 66

Практическа подготовка

Практическият стаж следва да се натрупа в организации за техническо обслужване по Part 145.

Дипломиране

Обучението по специалностите завършва с полагането на държавни изпити по теория и практика. Дистанционното обучение е предимно за работещи в авиационните фирми, които могат да придобиват производствен технически стаж.