Колежът, като организация по Part 147 (сертификат BG.147.0001), организира индивидуално  обучение и изпитване на кандидатите за покриване на изискванията в стандарта Part 66.

Кредитиране на образование се прилага при:

  1. Оценяване съответствието на образованието за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност по Part 66;
  2. Оценяване на съответствието на образованието за конвертиране на националните свидетелства за правоспособност към свидетелство за правоспособност по Part 66;
  3. Оценяване на съответствието на образованието за разширяване на съществуващо свидетелство за правоспособност по Part 66 (добавяне на нова категория/подкатегория);

Конвертиране на образование се прилага при:

  1. Привеждане на валидни национални свидетелства към свидетелство за правоспособност по Part 66;
  2. Разширяване на съществуващо валидно свидетелство за правоспособност по Part 66 с допълнителна категория/подкатегория;

Курсовете за обучение при кредитиране или конвертиране на придобито образование или придобита квалификация се провеждат в дистанционна форма на обучение. На кандидатите успешно положили изпити по изискванията на Part 147 се издават сертификати за признаване на съответствие.