В Частен Транспортен Колеж се провеждат следните курсове в областта на летателната експлоатация, непокрити от изискванията на Part-FCL.

 

No

ИКАО код

Наименование на курса

1 171

COM OPS AMS

Курс за Радиотелефонен Оператор / Radiotelephony operator (RTO)
2 259

PIL OTH

Курс за управление на човешките ресурси в летателния екипаж (CRM) / Crew Resource Management
3 259

PIL OTH

Курс за управление на ресурсите в летателния екипаж (за командири) / Crew Resource Management Commander training
4 259

PIL OTH

Курс за управление на ресурсите в летателния екипаж при смяна на оператор (CRMО) / Crew Resource Management on Operator change
5 259

PIL OTH

Курс по управление на човешките ресурси при смяна на тип (CRMТ) / Crew Resource Management on type change (CRMТ)
6 189

DNG OTH

Превоз на опасни товари по въздуха (летателен и оперативен персонал) / Transport of dangerous goods by air (Flight crew and load planners)
7 201

SMS

Курс Системи за управление на безопасността на полетите / Safety management systems (SMS)
8 129

MGT OTH

Курс Системи за управление на качеството / Quality management systems (QMS)
9 259

PIL OTH

Kурс за полетни диспечери / Training course for  Flight Dispatcher License FDL
10 179

COM OPS OTH

Курс Част FCL (рег.1178/290)/ Part FCL (Reg.1178/290) course
11 155

CAA PAN

Курс Регламент (ЕС) № 965/2012 (част ARO, част ORO, част CAT, част SPA) / Commission Regulation (EU) No. 965/2012 course (Part ARO, Part ORO, Part CAT, Part SPA)
12 155

CAA PAN

Курс Регламент (ЕС) № 800/2013 (част ARO, част ORO, част NCC, част NCO) / Commission Regulation (EU) No. 800/2013 course (Part ARO, Part ORO, Part NCC, Part NCO)
13 259

PIL OTH

Квалификационен курс  RVSM/ RVSM Training course
14 259

PIL OTH

Квалификационен курс PBN (RNAV/RNP) / Performance based navigation (RNAV/RNP) training course
15 011

AIG

Разследваве на авиационни произшествия и инциденти / Aircraft accident and serious incident investigation
16 203

FRMS

Курс за управление на рисковете, свързани с умората / Fatigue Risk Management Course
17 211/212

INS BAS/ADV

Курс по методика на обучението/ Professional aviation training methods